Razpis za prosto delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA GARS JESENICE

OBČINA JESENICE
Ž U P A N
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: blaz.racic@jesenice.si
internet: http://www.jesenice.si

 

Občina Jesenice, župan, na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) ter 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice (Ur. list RS, št. 39/2018) razpisuje prosto delovno mesto

 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

 

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:

– končana VII/2. stopnja izobrazbe
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
– najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva

ali

– končana VII/1. stopnja izobrazbe
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
– najmanj 5 let izkušenj s področja gasilstva.

Kandidati za delovno mesto morajo k svoji prijavi priložiti program dela – vizijo razvoja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice za mandatno obdobje 2019 – 2024.

Izbrani kandidat bo funkcijo opravljal v nazivu direktor – poveljnik.

Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prijavi naj kandidati priložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 15 (petnajst) dni od dneva objave razpisa pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Kabinet župana, s pripisom: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA GARS JESENICE.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 2000 ali po elektronski pošti: obcina.jesenice@jesenice.si.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-5/2019
Datum: 1. 2. 2019

Župan
Blaž RAČIČ